Zarządzenie Nr 97/2013

rok 2013

 
data publikacji:  24-06-2013 | 10:31
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2013 | 10:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 97/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 08 maja 2013  r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
                        w Popowicach

 

Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:

  

§ 1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

1)     Szkoły Podstawowej w Popowicach

  

§ 2

 

1.    Ogłoszenie o konkursie w Szkole Podstawowej w Popowicach stanowi załącznik Nr 1 do  Zarządzenia.

2.  Ogłoszenie o konkursie zostanie:

     - umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

     - wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

  

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

  

 § 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik