Zarządzenie Nr 125/2013

rok 2013

 
data publikacji:  21-06-2013 | 07:59
data ostatniej modyfikacji:  21-06-2013 | 08:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 125/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 10 czerwca 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy

Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 / zarządza się co następuje :

 

§.1.

 

Ustala się stawki czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz

w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Zmiana stawek czynszu nastąpi od dnia 1 lipca 2013 r. poprzez podpisanie aneksów

do umów najmu i dzierżaw.

 

§.2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Starym Sączu.

 

§.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

 

Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik