Zarządzenie Nr 118/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 10:50
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 10:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013

  

BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA z dnia 03.06.2013 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana T. B.
 zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2013 r. poz 594,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pana T. B. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu T. B.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej        w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek