Zarządzenie Nr 120/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 10:47
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 10:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 120/13

  

BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA z dnia 03.06.2013 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego iglastego na rzecz wsi Łazy Biegonickie

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z  późniejszymi zmianami/,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno tartaczne iglaste w ilości 3 m3 na rzecz wsi Łazy Biegonickie
z przeznaczeniem na wykonanie ławek oraz innych elementów służących do celów rekreacyjno-sportowych.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym sołtysowi wsi Łazy Biegonickie Panu Stanisławowi  Kądziołce.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej        w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek