Zarządzenie Nr 116/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 10:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 116/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 29 maja 2013 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr LXII/682/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

 

 

§ 1

 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Stary Sącz oraz z orgniazacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu
  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanego dalej „projektem uchwały”.

 2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji dostępny będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej

 • na stronie internetowej Urzędu

 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 11.

 

 

§ 2

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 4 czerwca 2013 roku do dnia
13 czerwca 2013 roku.

§ 3

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia oraz w formie spotkania konsultacyjnego.

 2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w formie pisemnej należy składać w terminie wskazanym w § 2 pocztą elektroniczną na adres: gmina@um.stary.sacz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu,
  ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.

 3. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 11 czerwca w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Do udziału w spotkaniu zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz mieszkańcy Gminy
  Stary Sącz.

 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadznie konsultacji jest pracownik w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych zatrudniony na stanowisku Kancelista.

 

§ 4

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Stary Sącz oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stary Sącz.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek