Zarządzenie Nr 27/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 09:49
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 09:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 27/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 06.02.2013 r.

 

w sprawie : regulaminu zarządzania i korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych

znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych

przez Gminę Stary Sącz prowadzonych

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

Zatwierdza się regulamin zarządzania i korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych znajdujących się w obiektach szkół prowadzonych przez Gminę Stary Sącz tj. w :

a) Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu ,

b) Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych,

c) Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie ,

d) Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Przysietnicy ,

e) Zespole Szkół , Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego i Gimnazjum w Barcicach

im. Andrzeja Buchmana ps. “Korsak” ,

f) Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,

- w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

 

§ 2.

 

Regulamin o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych wykorzystywanych w celach dydaktycznych przez uczniów szkoły. Zasady korzystania

z sal gimnastyczych i hal sportowych przez uczniów szkół w celach dydaktycznych określają dyrektorzy Szkół i Gimnazjów , w których znajdują się te obiekty , z uwzględnieniem harmonogramów zajęć szkolnych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisów prawa oświatowego.

 

§ 3.

 

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych sale gimnastyczne i sale sportowe znajdujące

się w budynkach szkół mogą być udostępniane osobom fizycznym , klubom sportowym i innym podmiotom na podstawie umów cywilo – prawnych , zawartych pomiędzy Dyrektorami Szkół , działającymi z upoważnienia Burmistrza Starego Sącza , a tymi podmiotami .

 

§ 4.

 

Przekazywanie sal gimnastycznych i hal sportowych w bezpłatne użytkowanie podmiotom ,

o których mowa w § 3. niniejszego zarządzenia nastąpi zgodnie z udzilonym pełnomocnictwem dla Dyrektora Szkoły w zakresie składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Stary Sącz w sprawach majątkowych . Zgoda nie będzie wymagana na użyczenie w.wym. obiektów dla mieszkańców z terenu Gminy Stary Sącz , na zorganizowanie zebrania wiejskiego , czy osiedlowego, lub też innej imprezy okolicznościowej , zorganizowanej przez Rady Sołeckie , czy Rady Osiedlowe .

 

 

§ 5.

 

Uzyskane dochody z najmu sal gimnastycznych i hal sportowych Dyrektorzy Szkół gromadzą

na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczają je zgodnie z zasadami określonymi odrębną Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu.

 

§ 6

 

Tracą moc Zarądzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 3/06 z dnia 2 stycznia 2006 r. ,

Nr 264/2006 z dnia 27.11.2006 r. Nr 265/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

 

§ 7.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół wymienionym w § 1 niniejszego Zarządzenia .

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 czerwca 2013 r.

 

BURMISTRZA

mgr Jacek Lelek

Załącznik