Zarządzenie Nr 29/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 09:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 29/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego:

drogę gminną 294193K  ul. Cyganowicka w km 0+000-0+259,

drogę gminną 294194K  ul. Witosa w km 0+000-1+192,

drogę gminną 294271K „Moszczenica Niżna - Lipie” w km 0+000-0+645,

drogę gminną 294272 K „Moszczenica Niżna - Do Przedszkola” w km 0+000-0+088

drogę gminną 294270 K „Moszczenica Niżna -Lipie-Barcice” w km 0+000-4+694

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Paweł Dybiec                         -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz
  3. Michał Kociołek                     -           Członek
  4. Kazimierz Nakielski               -           Członek

 
§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

  

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek