Statut Ośrodka

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  18-06-2013 | 09:09
data ostatniej modyfikacji:  12-09-2016 | 15:27
autor dokumentu: OPS Stary Sącz

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2012
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SACZU
z dnia 28 wrzesnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Społecznej w Starym Saczu
Działajac na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózniejszymi zmianami)
w zwiazku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z pózniejszymi zmianami) Rada Miejska w Starym Saczu uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwala sie Statut Osrodka Pomocy Społecznej w Starym Saczu jak w załaczniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traca moc uchwały Nr XXIV/272/04 z dnia 9 sierpnia 2004 r., Nr XXXVII/419/05 z dnia
22 sierpnia 2005 r., Nr L/554/06 z dnia 9 pazdziernika 2006 r., Nr XXIII/301/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
Nr XXIX/370/08 z dnia 3 listopada 2008 r., Nr LX/645/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r., Nr VI/36/2011 z dnia
21 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Starym Saczu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Starego Sacza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Małopolskiego
 

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Starym Saczu
Ewa Zielinska
 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 4/90 z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity DZ.U. Nr 175 poz. 1362 z dnia 2 października 2009 roku) z pózniejszymi zmianami.
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001 r. Nr 152,poz. 1591 z późniejszymi zmianami).DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 Kraków, dnia 25 października 2012 r.Poz. 5292
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2008 roku Nr 223,
poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (DZ.U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi
zmianami).
6. Ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity
DZ.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami.
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 roku Nr157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami).
8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity DZ.U. z 2006 roku
Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami).
9. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity DZ.U. z 2002 roku Nr 42, poz. 371, z pózniejszymi
zmianami).
10. Ustawy z dnia 24 stycznia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).
11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ.U. z 2005 roku Nr 180,
poz. 1493 z pózniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z pózniejszymi zmianami).
13. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z pózniejszymi zmianami).
14. Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.
15. Niniejszego statutu.
16. Innych ustaw i aktów prawnych.
§ 2. 1. Celem działalności Ośrodka jest:
 1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2) Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie
 im użycia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia.
4) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
5) Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 § 3. 1. Ośrodek jest gminna jednostka organizacyjna, działająca jako jednostka budżetowa Gminy Stary Sącz.
2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej:
a) Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup wysokiego ryzyka.
b) Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.
c) Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
d) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
e) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego.
f) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
g) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczen na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
h) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
i) Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałe lub cieko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkujacymi matka, ojcem lub rodzenstwem.
j) Praca socjalna rozumiana, jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi.
k) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
l) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
m) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina.
n) Dożywianie dzieci. o) Sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
p) Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnosci za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
q) Pomoc osobom, mającym trudnosci w przystosowaniu sie do życia, po zwolnieniu z zakładu karnego.
 r) Sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej własciwemu wojewodzie, równie w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 s) Utworzenie i utrzymanie osrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie srodków na wynagrodzenie pracowników.
t) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 u) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach o swiadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych.
3. Zadania własne gminy:
a) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych.
b) Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poyczek oraz
pomocy w naturze.
c) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i osrodkach wsparcia o zasiegu gminnym
oraz kierowanie do nich osób wymagajacych opieki.
d) Podejmowanie innych zadan z zakresu pomocy społecznej wynikajacych z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
e) Współpraca z powiatowym urzedem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej:
a) Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych usług opiekunczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
b) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołowa lub ekologiczna.
c) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowej domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
d) Realizacja zadan wynikajacych z rzadowych programów pomocy społecznej, majacych na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
e) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a take udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a. ustawy o pomocy społecznej
f) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a take udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgode na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
g) Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 § 4. 1. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek przy ul. St. Batorego 15 w Starym Sączu,
a obszarem działania Gmina Stary Sącz.
2. Działalność Ośrodka obejmuje teren Gminy Stary Sącz
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych sprawuje Burmistrz Starego Sącza
4. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Małopolski
5. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Starego Sacza
6. Kierownik dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników.
7. Działania Kierownika regulują: wyznaczony pisemnie przez Burmistrza Starego Sącza zakres
obowiazków służbowych oraz udzielone przez Burmistrza Starego Sącza upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
8. Na wniosek Kierownika Ośrodka Burmistrz Starego Sącza może upoważnić innych pracowników Osrodka do wydawania decyzji administracyjnych o których mowa w pkt. 7
9. Kierownik wydaje wewnetrzne zarzadzenia, dotyczace organizacji pracy Osrodka, w tym instrukcji obiegów dokumentów, zakładowego planu kont, regulamin pracy, premii wynagradzania itp.
10. Odpowiedzialnosc za gospodarke finansowa Osrodka ponosza: Kierownik i w zakresie mu
powierzonym Główny Ksiegowy
§ 5. 1. Osrodek moe pozyskiwac srodki pozabudetowe z europejskich funduszy społecznych
z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych
§ 6. 1. W Osrodku tworzy sie komórke do realizacji swiadczen rodzinnych zgodnie z ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o swiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z pózniejszymi zmianami), oraz pomocy osobom uprawnionymi do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2008
roku, Nr 1 poz. 7 z pózniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
2. Zadania, wynikajace z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku, o swiadczeniach rodzinnych:
1. Przyznawanie i wypłacanie:
a) Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- rozpoczecia roku szkolnego,
- podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
b) Swiadczen opiekunczych tj. zasiłków pielegnacyjnych i swiadczen pielegnacyjnych;
c) Przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
2. Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby , o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy o swiadczeniach rodzinnych .
3. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
o swiadczeniach rodzinnych.
3. Zadania, wynikajace z ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 roku, o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z pózniejszymi zmianami) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
4. Osrodek prowadzi postepowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sacz zgodnie z ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty.
§ 7. Osrodek realizuje równie zadania wynikajace z ustaw:
1) Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku, o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.
Nr 71 poz. 734 z pózniejszymi zmianami).
2) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach, bedacych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 42, poz. 371 z pózniejszymi zmianami).
3) Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 roku, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 14 poz. 92 z pózniejszymi zmianami) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180,
poz. 1493 z pózniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków
publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 213 tekst jednolity Dz.U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 roku z pózniejszymi
zmianami).
6) Realizacja zadan, wynikajacych z rzadowych programów pomocy społecznej, majacych na celu ochrone
poziomu ycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
7) Srodki na realizacje i obsługe zadan zapewnia budet panstwa i budet gminy. Osrodek realizujac te
zadania kieruje sie ustaleniami przekazanymi przez gmine i przez Wojewode.
§ 8. 1. Osrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi, organizacjami poytku
publicznego, kosciołami, zwiazkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadan z zakresu pomocy społecznej. Współpraca
z organizacjami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rzadowej,
jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urzad Pracy,
Poradnia Zdrowia Psychicznego, policja, prokuratura, sadami, placówkami oswiatowymi i wychowawczymi,
Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, i innymi instytucjami majacymi na celu
zadania z zakresu pomocy społecznej.
 § 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Saczu
Ewa Zielinska