Zarządzenie Nr 126/2013

rok 2013

 
data publikacji:  17-06-2013 | 09:01
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2013 | 09:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR  126/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji  do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

  Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

     (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania pn:

 

Odbudowa drogi gminnej „Barcice Górne - Wdżary" nr 294227K w Barcicach 

w km 0+500  - 1+100.

 

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.      mgr inż. Paweł Dybiec        -   Kierownik Referatu IKGWiOŚ

2.      mgr inż. Michał Kociołek   -   Inspektor UM w Starym Sączu

3.      Kazimierz Nakielski            -   Podinspektor UM w Starym Sączu

 

przy udziale

4.      Tadeusz Pytko               -  Inspektor Nadzoru

 

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania w terminie 14.06.2013r.

 

  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek