Zarządzenie Nr 123/2013

rok 2013

 
data publikacji:  11-06-2013 | 10:11
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2013 | 10:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 123/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dn. 7 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu w składzie:

 

  1. Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

  2. Członek Komisji – mgr Bogumiła Klimczak – Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego

  3. Członek Komisji – mgr inż Marek Guc – Zastępca Kierownika Referatu Przygotowania Inwestycji

  4. Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy

§ 2

 

Zadaniem Komisji jest:

  • dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

  • sporządzenie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej,

  • przygotowanie wniosku do Archiwum Państwowego w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu o przeprowadzenie ekspertyzy archiwalnej.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek