Zarządzenie Nr 101/2013

rok 2013

 
data publikacji:  11-06-2013 | 08:43
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2013 | 08:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 101/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 13 maja 2013 roku

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje

§ 1

Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 613/2, 614/2, 896 o powierzchni 0,0015 ha, na okres od 20.07.2013 r. do 31.12.2015 r. Pani B. S. zam. (…),
 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

 

§ 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) rocznie + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czynsz za okres od 20.07.2013 r. do 31.12.2013  r. wynosi 133,80 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote 80/100) + należny podatek VAT.

 

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek