Zarządzenie Nr 85/2013

rok 2013

 
data publikacji:  11-06-2013 | 08:41
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2013 | 08:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 85/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje

 

§ 1

Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 1824 o powierzchni 0,018 ha, na okres od 23.04.2013 r. do 22.07.2013 r. F.H.U. FILIPEK Piotr Filipek zam. Wojakowa 1, 32-862 Porąbka Iwkowska, z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek letni.

 

§ 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) miesięcznie + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czynsz dzierżawny za okres od 23.04.2013 r. do 30.04.2013 r. wynosi 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100) + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek