Zarządzenie Nr 74/2013

rok 2013

 
data publikacji:  11-06-2013 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2013 | 08:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE   NR 74/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 4 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gołkowicach Górnych oznaczonej jako dz. ew. nr 85 dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 66/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gołkowicach Górnych oznaczonej jako dz. ew. nr 85 dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
im. W. Bazielicha w Starym Sączu, w § 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:
„Umowa użyczenia zostaje zawarta na okres 9 lat tj. od dnia 21 marca 2013 r. do dnia
20 marca 2022 r.”

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek