Zarządzenie Nr 49/2013

rok 2013

 
data publikacji:  10-06-2013 | 15:47
data ostatniej modyfikacji:  10-06-2013 | 15:48
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 49/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 marca 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

 

Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r.,
Nr 115/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr 161/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr 216/2012  z dnia 28 września 2012r. oraz Nr 19/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 19 określającym zakres działania Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

    - dotychczasowe pkt 16 – 18 skreśla się,

    - dodaje się pkt 16 – 19 w brzmieniu:

  

 „ 16. Z zakresu gospodarki nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi stanowiącymi  

    własność Gminy zwanych dalej nieruchomościami:

    1) prowadzenie ewidencji nieruchomości,

    2) nadzór nad realizacją zadań Burmistrza przez jednostki organizacyjne zobowiązane do 

        utrzymania i zarządzania nieruchomościami,

    3) wykonywanie niektórych czynności prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami  

        w tym:

     - zlecanie wyceny, zbywanie i nabywanie nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz 

        ich części;

     - przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dotyczących   

       wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości budynkowych i lokalowych 

       oraz ich części;

     - przydzielanie lokali mieszkalnych z zasobów gminy oraz sporządzanie dokumentów do   

       wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego.

     

17. Z zakresu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

      informacji przestrzennej:

      1) tworzenie i aktualizacja metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie   

           zagospodarowania przestrzennego;

      2) udostępnianie w pełnym zakresie zbiorów metadanych infrastruktury informacji 

          przestrzennej będących w posiadaniu Gminy.

 

 18. Opiniowanie wniosków o zalesienie.

   

 19. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym 

           trybie.”

 

 

2. W §23 określającym zakres działania Referatu Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki  

    Wodnej i Ochrony Środowiska:

    -  pkt. 7 i 10 otrzymują brzmienie:

 

  „7.Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy                           

        o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności:

        1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy dla tworzenia   

            warunków prawno- organizacyjnych realizacji zadań wynikających z ustawy;

        2) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie określonym ustawą;

        3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  

            komunalnych;

        4) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych;

        5) przygotowanie materiałów do przetargu na odbiór odpadów komunalnych od  

            właścicieli nieruchomości;

        6) tworzenie bazy danych właścicieli nieruchomości na potrzeby systemu zbierania   

            opłat za gospodarowanie odpadami w tym:

            - przyjmowanie deklaracji, ich weryfikacja i kontrola;

            - wprowadzanie danych do systemu gospodarki odpadami, monitorowanie wpłat;

        7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia  

            wysokości opłat w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za    

            gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzji określających zaległości w  

            opłatach oraz innych decyzji przewidzianych ustawie;

        8) kontrola i monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi przez

           właścicieli nieruchomości, a także przez przedsiębiorców prowadzących    

           działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

           nieruchomości dotycząca prawidłowości przekazywania selektywnie zebranych  

           odpadów komunalnych i przekazanych do instalacji odzysku lub  

           unieszkodliwienia, a odpadów zmieszanych, zielonych oraz pozostałości po  

           sortowaniu do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów;

        9) sporządzanie sprawozdań.”

           

       „10. Realizacja zadań wynikających z ustaw:

           a) Prawo ochrony środowiska w tym m.in.:

           - zlecenie opracowania Programu Ochrony Środowiska;

           - monitorowanie realizacji Programu, przygotowywanie informacji dla Rady w tym  

             zakresie;

           - przygotowywanie projektów uchwał;

           - przygotowywanie decyzji administracyjnych;

          b) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

           - przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego  

             zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

           - weryfikacja taryf przygotowywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo –  

             kanalizacyjne.”

 

3. W §24 określającym zakres działania Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 

    pkt. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zwrot o treści „również w formie 

    elektronicznej.”

 

  

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek