Zarządzenie Nr 114/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-06-2013 | 10:55
data ostatniej modyfikacji:  04-06-2013 | 10:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 114/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

Usługa sporządzenia kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Daniel Tumidaj                      -           Przewodniczący
  2. Paweł Dybiec                         -           Członek
  3. Agnieszka Bałuszyńska         -           Członek
  4. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz

 

 

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

  

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek