Zarządzenie Nr 113/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-06-2013 | 10:52
data ostatniej modyfikacji:  04-06-2013 | 10:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 113/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dn. 28 maja 2013 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję nr 1 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu jako terenowym organie administracji państwowej w składzie:

 

 1. Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

 2. Członek Komisji – mgr Bogumiła Klimczak – Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego

 3. Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy

 

Powołuję Komisję nr 2 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:

 

 1. Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

 2. Członek Komisji - mgr Bogumiła Klimczak – Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego

 3. Członek Komisji – mgr Alfreda Wastag – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu

 4. Członek Komisji – mgr inż. Paweł Dybiec – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 5. Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji jest:

 • dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

 • sporządzenie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej,

 • przygotowanie wniosku do Archiwum Państwowego w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek