Zarządzenie Nr 111/2013

rok 2013

 
data publikacji:  29-05-2013 | 08:52
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2013 | 09:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 

ZARZĄDZENIE NR111 /2013

 

 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

 
 Z DNIA 23.05.2013 rok
 

 

 

 w sprawie sprzedaży przedmiotów nietrwałych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,, Starosądeckie Centrum Medyczne” Sp. Jawna

 
 
           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./  Burmistrz  Starego Sącza zarządza co następuje: 

  

§ 1

 

Postanawia się sprzedać Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ,,Starosądeckie Centrum Medyczne” B. G. Paleczek Spółka Jawna – przedmioty nietrwałe znajdujące się w poradni ginekologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,, Starosądeckie Centrum Medyczne” ul. Królowej Jadwigi 20, 33-340 Stary Sącz  wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia za łączną kwotę brutto 260 zł ( dwieście sześćdziesiąt  złotych ).

                                              

§ 2

 

Szczegółowe warunki kupna- sprzedaży określi umowa.
 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi  Gminy  Stary Sącz.

 

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik