Zarządzenie Nr 103/2013

rok 2013

 
data publikacji:  23-05-2013 | 08:07
data ostatniej modyfikacji:  23-05-2013 | 08:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 103/2013

Burmistrza Starego Sącza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz

z dnia 15 maja 2013 r.

 

w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm), § 3 pkt 7, § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Wytycznych Wojewody Małopolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej oraz zarządzenia Nr 3/2013 Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania Formacji Obrony Cywilnej, zarządzam się, co następuje:

 

§ 1

W celu realizacji potrzeb wynikających z oceny zagrożenia Gminy Stary Sącz nakazuje się z dniem 20 maja 2013 r. rozformowanie Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego.

 

§ 2

  1. W celu zapewnienia prawidłowego przygotowania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej do zwalczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Gminy należy utworzyć i przygotować do działania Drużynę Porządkowo-Ochronną.

  2. Drużyna Porządkowo – Ochronna przewidziana do realizacji zadań związanych z ochroną ludności podporządkowana będzie jednostkom Policji.

  3. Przeznaczenie, organizacja wewnętrzna, podstawowe zadania i obowiązki, tabele należności sprzętu oraz obsada osobowa zostaną określone w Planie Działania Drużyny Porządkowo-Ochronnej.

  4. Osobom powołanym do służby w formacji obrony cywilnej należy nadać przydziały organizacyjno – mobilizacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391).

  5. Za szkolenie i wyposażenie Drużyny Porządkowo – Ochronnej odpowiada Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 3

    W ramach dotychczasowych struktur na terenie Gminy Stary Sącz należy utrzymać Formacje Obrony Cywilnej:

  1. Drużynę Ratownictwa Przeciwpowodziowego.

  2. Drużynę Wykrywania i Alarmowania.

  3. Zakładową Drużynę Zabiegów Weterynaryjnych.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Starego Sącza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie reorganizacji i utworzenia formacji obrony cywilnej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

mgr Jacek Lelek