Zarządzenie Nr 99/2013

rok 2013

 
data publikacji:  23-05-2013 | 08:05
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2013 | 08:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 99/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

   

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

Wykonania odtworzenia kanału opadowego w drodze gminnej "Zielona" w Barcicach Dolnych oraz w drodze nr 294222K Barcice-Cmentarz do Popradu w km 0+000 - 0+160 w Barcicach Dolnych

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Paweł Dybiec                         -           Przewodniczący
  2. Michał Kociołek                     -           Członek
  3. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz

  

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

  

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek