Zarządzenie Nr 90/2013

rok 2013

 
data publikacji:  23-05-2013 | 08:03
data ostatniej modyfikacji:  23-05-2013 | 08:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 90/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

   

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Nr 294226K Barcice Górne – Wola Krogulecka os. Łąki w km 0+300 – 0+500 w miejscowości Barcice Górne

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Bonifacy Wolak                     -           Przewodniczący
  2. Marek Guc                             -           Członek
  3. Elżbieta Puch                         -           Członek
  4. Wiesław Sasak                       -           Sekretarz

  

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

  

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek