Zarządzenie Nr 96/2013

rok 2013

 
data publikacji:  15-05-2013 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  15-05-2013 | 14:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 96/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30 kwietnia 2013

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób którym w I kwartale 2013 roku, w zakresie podatków udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

 

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w I kwartale 2013 r. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat.

 

§ 3.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik