Zarządzenie Nr 50/2013

rok 2013

 
data publikacji:  15-05-2013 | 14:40
data ostatniej modyfikacji:  15-05-2013 | 14:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 50/2013

Burmistrza Starego Sącza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz

z dnia 18 marca 2013 r.

 

o utworzenia na terenie Gminy Stary Sącz Punktu Zabiegów Weterynaryjnych

oraz Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych

 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm), § 3 pkt 7, § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Wytycznych Wojewody Małopolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej oraz zarządzenia Nr 3/2013 Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia
i przygotowania do działania Formacji Obrony Cywilnej, zar
ządzam się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy Stary Sącz tworzy się Punkt Zabiegów Weterynaryjnych.

 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Punktu Zabiegów Weterynaryjnych należy powołać do działania Drużynę Zabiegów Weterynaryjnych.

 3. Punkt Zabiegów Weterynaryjnych oraz Drużyna Zabiegów Weterynaryjnych ma na celu wzmocnienie prowadzenia działań ochronno-ratowniczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

 4. Punkt Zabiegów Weterynaryjnych tworzony będzie na dostępnej infrastrukturze przedsiębiorstwa: Firmy Handlowo-Usługowej „Mipol” P. Mikulec, M.J.B. Plata Spółka Jawna, zwanej dalej przedsiębiorstwem, zajmującej się transportem bydła, ubojem żywca oraz jego rozbiorem.

 5. Drużyna Zabiegów Weterynaryjnych formowana będzie spośród pracowników przedsiębiorstwa „Mipol” jako Drużyna mająca charakter zakładowy.

 6. Wytypowania obsady osobowej Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych powierza się wyznaczonej osobie przez właściciela przedsiębiorstwa „Mipol”.

 

§ 2.

 1. Z przedstawicielami przedsiębiorstwa należy zawrzeć porozumienie określające szczegółowe zasady tworzenia Punktu Zabiegów Weterynaryjnych oraz Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych.

§ 3

 1. Drużyna Zabiegów Weterynaryjnych osiąga gotowość do działania na terenie przedsiębiorstwa, które stanowi miejsce jej formowania.

 2. Drużynę Zabiegów Weterynaryjnych należy zaliczyć do formacji o wyższym stopniu gotowości.

 3. Drużyna Zabiegów Weterynaryjnych powinna być przygotowana do działania po osiągnięciu przez co najmniej 50 % stanu osobowego, w czasie 12 godzin od przekazania sygnału do jej sformowania. Pełną gotowość do działania winna osiągnąć w czasie 24 godzin od przekazania sygnału do jej sformowania przez osiągnięcie co najmniej 80 % stanu osobowego.

 4. Komendant Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych podlega bezpośrednio Szefowi Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz.

 5. Stan osobowy Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych ustala się na poziomie 10 osób.

 6. Sprzęt dla Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych, zgodnie z tabelą należności, należy zabezpieczyć w Magazynie Obrony Cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 7. Sprzęt dla Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych należy dostarczyć z Magazynu Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do miejsca formowania.

 8. Komendant Drużyny Weterynaryjnej odpowiada za całokształt spraw związanych
  z osiąganiem gotowości formacji do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  a w szczególności odpowiada za organizację, przygotowanie i wyszkolenie formacji.

§ 4

Przeznaczenie, organizacja wewnętrzna, podstawowe zadania i obowiązki, tabele należności sprzętu oraz obsada osobowa zostaną określone w Planie Działania Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych.

 

§ 5

Osobom powołanym do służby w obronie cywilnej należy nadać przydziały organizacyjno – mobilizacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391)

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz wyznaczonej osobie przez właściciela przedsiębiorstw „Mipol”.

 

§ 7

Termin realizacji zadań ustala się na dzień 31 maja 2013 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

mgr Jacek Lelek