Zarządzenie Nr 95/2013

rok 2013

 
data publikacji:  08-05-2013 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  08-05-2013 | 12:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR    95/2013

BURMISTRZA   STAREGO SĄCZA

Z   DNIA  30.04.2013r.

 

 

w  sprawie przekazania pomocy dydaktycznych, do zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach w ramach projektu:     „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

              Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r.z póź.zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przekazać nieodpłatnie pomoce dydaktyczne, na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia stanowiącego  Załącznik do niniejszego Zarządzenia:

·         Załącznik nr 1 - Szkoła Podstawowa Gaboniu

na potrzeby realizacji projektu „ Lepszy start”.

 

§ 2

Szczegółowe warunki zostały określone w protokole przekazania-przyjęcia

pomocy dydaktycznych.

§ 3

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek 

Załączniki