Zadania realizowane przez MZGK

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 
data publikacji:  06-05-2013 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2014 | 17:44
autor dokumentu: Anna Pierzga

Do zadań zakładu należą:

 
1.  Utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Stary Sącz, w tym:
a)  prowadzenie składowiska odpadów komunalnych w Starym Sączu,
b)  rozliczenie wpływów i kosztów działalności składowiska
2.  Sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności:
a)  zarzadzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami służącymi zbiorowemu zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, będącymi własnością Gminy,
b)  zapewnianie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków,
c)  świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
d)  prowadzenie spraw związanych z gospodarka ściekowa i zapewnieniem przyjęcia ścieków,
e)  prowadzenie ewidencji umów, rozliczeń i rejestrów związanych z eksploatacja wodociągów i ścieków,
f)  eksploatacja oczyszczalni ścieków w Starym Sączu,
g) eksploatacja ujęć wody.
3. Prowadzenie w imieniu Gminy Stary Sącz spraw związanych ze spółkami wodnymi,
4. Prowadzenie w imieniu Gminy Stary Sącz spraw związanych z profilaktyka weterynaryjną, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt.
5. Zarzadzanie cmentarzami komunalnymi na trenie Gminy Stary Sącz,
6. Prowadzenie spraw związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym oraz mieszkaniowym zasobem gminy na terenie Gminy Stary Sącz,
7. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Stary Sącz,
8. Przygotowywanie i przeprowadzanie postepowań o udzielanie zamówień publicznych.
9. Zarzadzanie obiektami gminnymi nie będącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych gminy oraz klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.
10. Utrzymanie lasów komunalnych.
11. Konserwacja i bieżące utrzymanie rowów, będących w użytkowaniu Gminy Stary Sącz,
12. Wykonywanie innych prac związanych z realizacją zadań o charakterze użyteczności publicznej zlecanych każdorazowo przez Burmistrza Starego Sącza, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych prac.