Zarządzenie Nr 45/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-04-2013 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2013 | 12:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 45/2013

  

BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA z dnia 11.03.2013 r.


 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani K. F.  zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z  późniejszymi zmianami/,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani K. F.   zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani K. F.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej        w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek