Zarządzenie Nr 58/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-04-2013 | 11:44
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2013 | 11:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013

  

BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA z dnia 21.03.2013 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego iglastego dla Pani S. Ch. zam.  (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z  późniejszymi zmianami/,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno tartaczne iglaste w ilości 3,5 m3 dla Pani S. Ch. zam.  (…)  w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani S. Ch.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej        w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek