Zarządzenie Nr 89/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-04-2013 | 11:17
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2013 | 11:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 89/2013
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
 Z DNIA 24.04.2013 rok
 

 

w sprawie sprzedaży sprzętu  medycznego dla Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej
 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./  Burmistrz  Starego Sącza zarządza co następuje: 

 

 § 1

 

Postanawia się sprzedać Indywidualnej Praktyce Pielęgniarskiej Pani Marcie Pawlik  – sprzęt medyczny znajdujący się w gabinecie pielęgniarskim  Zespołu  Szkół  Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w  Barcicach 66, wykazany w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia za łączną kwotę brutto 300 zł ( trzysta złotych ).

                                                   

§ 2

 

Szczegółowe warunki kupna- sprzedaży określi umowa.

  

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi  Gminy  Stary Sącz.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

          BURMISTRZ

           mgr Jacek Lelek

 Załącznik