Zarządzenie Nr 77/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-04-2013 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2013 | 10:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12.04.2013 r.

 

w sprawie : ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej , weryfikującej i oceniającej złożone wnioski o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy.

 

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 32 , poz. 266 z póź. zm. )

z a r z ą d z a się co następuje :

 

§.1

 

Ustalam skład osobowy Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej , weryfikującej oraz oceniającej złożone wnioski o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy :

 

1. Pani Janina Nalepa - p.o. Kierownika OPS w Starym Sączu

2. Pan Ryszard Niejadlik - Dyrektor MZGK w Starym Sączu

3. Maria Dominik - Pracownik MZGK w Starym Sączu

4.Pan Mirosław Garbacz - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,Budownictwa,

Rolnictwa Rady Miejskiej w Starym Sączu

5. Pan Władysław Tokarczyk - Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

 

§.2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Mieszkaniowej

 

§. 3.

 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Mieszkaniowa ukonstytuuje się

 

§.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek