Zarządzenie Nr 88/2013

rok 2013

 
data publikacji:  30-04-2013 | 08:22
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2013 | 08:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 88/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 24.04.2013

 

W sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary usytuowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Stary Sączu.

 

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zamianie Kodeksu cywilnego ( Tekst jednolity

z 2005 r. Dz.U. Nr 32 poz. 266 oraz Uchwały Nr X/104/2011Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25.07.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/272/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 .03.2008 w sprawie : przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz w latach 2008-2014 oraz XXXIII/377/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXI/272/08 z dnia 13 marca 2008 r.

Zarządzam co następuje :

                                                                          § 1.

 

1.Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustalam
w wysokości 2,46 zł miesięcznie .
2. Wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oblicza się przyjmując
czynniki obniżające lub podwyższające ich wartość użytkową zawarte w tabeli
pkt. 3 Uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25.07.2011 r.
3. Czynniki o których mowa w ust. 2 określone zostały procentowo do stawki bazowej czynszu
wg tabeli zawartej w pkt 3 Uchwały Nr X/104/2011Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
25.07.2011 r.
 
                                                                         § 2.
 
Stawki czynszu określone w niniejszym Zarządzeniu obowiązują od 01.08.2013 r.
 
 
                                                                         §.3.
 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                           §.4           
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZOFAS w Starym Sączu oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.
 
                                                                                 §.5.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek