Zarządzenie Nr 266/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-04-2013 | 09:29
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2013 | 09:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 266/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31.10.2012r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 142/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21.06.2011r., dotyccego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz.

                          
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z źno zm.) 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2005 z późno zm.) oraz Uchwały Nr VII3 8/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie powołania i odwołania członków
Zes
połu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania:
Zarządzam, co następuje:
§ l
W Zardzeniu Nr 142/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz w § 1 w punkcie 9
w
yrazy Pan Leszek Misiewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w St
arym czu zastępuje się wyrazami: Pani Stanislawa Jarosz - Psycholog Poradni
P
sychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu.
§2
Wykonanie Zardzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym
czu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek