Zarządzenie Nr 328/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-04-2013 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2013 | 09:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 328/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31.12.2012 r.
 
w sprawie : dzierżawy budynku -"Szalety Miejskie" w Starym Sączu (obok Rynku Maślanego)
o powierzchni użytkowej 32,8
rrr'.
 
Działając na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
tekst jednolity z 2001 r. Dz
. U. Nr 142, poz.1591 z póź, zm. oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r
. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603
z późn.zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Postanawia się wydzierżawić Panu Bogdanowi Kalicieckiemu-prowadzącemu działalność
gospodarczą pn. Bogdan Kaliciecki
"BECIA" zam. ul. Królowej Jadwigi 18, 33-340 Stary Sącz,
budynek "Szalety Miejskie" w Starym Sączu (obok Rynku Maślanego) o pow. użytkowej 32,8 m ' z
przeznaczeniem na prowadzenie szaletów miejskich na okres 6 miesięcy tj. od 02.01
.2013 r. -
30.06.2013 r
.
 
§ 2.
 
Szczegółowe zasady dzierżawy w/w nieruchomości o której mowa w § 1. zostaną określone
w umowie dzierżawy.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Starym Saczu
.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 02.01.2013 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek