Zarządzenie Nr 251/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-04-2013 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  12-04-2013 | 08:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 251/2012

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 25.10.2012

w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego procedurę postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych oraz Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15  listopada 2012 r.

Burmistrz

mgr Jacek Lelek