Zarządzenie Nr 317/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 14:48
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 14:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 317/2012
 Burmistrza Starego Sącza
z dnia 17 grudnia  2012 roku
 
w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXXI/ 318/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
1.    W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni 
                             § 2
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
                                                                                                                      § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

BURMISTRZ

 

mgr Jacek Lelek

Załączniki