Zarządzenie Nr 277/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 14:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 277/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 listopada 2012 roku
 
w sprawie:  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  art. 257 ustawy oraz art. 259 ust 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012  polegających na przeniesieniu kwoty w wysokości 20.000,00 zł  z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                 § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
                                                                                                                          § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                                       BURMISTRZ

 

                                                                                                                   mgr Jacek Lelek

Załącznik