Zarządzenie Nr 274/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 14:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 274/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 08 listopada 2012 roku
 
 
w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII/168//2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia  2012 roku
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :
1.     W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni 
 
                                     § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek