Zarządzenie Nr 264/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 13:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 264/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 października 2012 roku
 
w sprawie:       zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.     Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.     Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.     Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
                              § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
                                                                                                                       § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki