Zarządzenie Nr 316/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 13:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 316/2012

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 17 grudnia  2012 roku

 

w sprawie:  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz  na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  oraz art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012  Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 § 1

 1.    Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012  polegających na przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki