Zarządzenie Nr 304/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 12:40
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 12:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 304/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 06 grudnia 2012 roku
 
 
w sprawie:      zmian w budżecie Gminy Stary Sącz  na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) oraz § 14
 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki