Zarządzenie Nr 301/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 12:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 301/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 03 grudnia 2012 roku
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240   Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki