Zarządzenie Nr 295/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 11:22
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 11:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 295/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 listopada  2012 roku
 
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2012 rok.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
                                   § 1
 
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :
 
1.     W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni 
 
                                     § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki