Zarządzenie Nr 329/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 11:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                       ZARZĄDZENIE NR 329/2012
                       BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
                       Z DNIA 31
.12.2012r.


w sprawie 'przekazania pomocy dydaktycznych, do zajęć edukacyjnych
prowadzonych w szkołach w ramach projektu: "Lepszy start"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r
.z póź.zm./, Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje:
 
                                         § 1
 
Postanawia się przekazać nieodpłatnie pomoce dydaktyczne, na podstawie protokołów
przekazania-przyjęcia stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia
:
·      Załącznik nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu
·Załącznik nr 2 - Zespół Szkół w Barcicach, Szkoła Podstawowa w Barcieach
'. Załącznik nr 3 - Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
·      Załącznik nr 4 - Zespół Szkół w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
·      Załącznik nr 5 -Szkoła Podstawowa Gaboniu
·      Załącznik nr 6 - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
·      Załącznik nr 7 - Szkoła Podstawowa w Popowicach
·Załącznik nr 8 - Szkoła Podstawowa wSkrudzinie
na potrzeby realizacji projektu" Lepszy start".
 
                                                           §2
Szczegółowe warunki zostały określone w protokole przekazania-przyjęcia
pomocy dyd
aktycznych.
 
                                                         § 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-
Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
 
                                                         §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8