Zarządzenie Nr 320/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 10:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 320/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 21 grudnia 2012 r.

 


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust.1 , art.21 ust. 1 i2 U stawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U.z
       2010 r Nr 113 poz.759)                         ,
 
zarządzam co następuje;
 
                                               §1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na
;
" Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Sącz
w roku 2013 "
powołuję Komisję przetargową w składzie:
1.mgr inż. Wiesław Sasak
2.mgr inż. Paweł Dybiec
3.Kazimierz Nakielski
 
                                                § 2.
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w
       regulaminie pracy Komisji Przetargowej.                                                                                         .
 
                                                § 3.
Zobowiązuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia postępowania
przetargowego w dniu
10.01.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
                                                § 4.
Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
                                 § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek