Zarządzenie Nr 319/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 10:01
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 10:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZADZENIE Nr 319/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 19 grudnia 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
 
Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)
 zarządzam co następuje:
 
                                        §1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja
osuwiska wraz z odbudową drogi
lokalnej "Do Żalów" w km 0+ 130 - O + 250 w miejscowości
Popowice"
powołuję Komisje Odbiorową w następującym składzie:
ze strony Inwestora:
1.Bonifacy WOLAK                                         - Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji
2.Elżbieta PUCH                                            - Inspektor w Referacie Przygotowania Inwestycji
ze strony Wykonawcy:

 


Adam KRAWCZYK- Przedsiębiorstwo Geologiczne SA Kraków
 
                                         § 2.

 


Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 20 grudnia 2012 r.
 
                                        § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                                                BURMISTRZ

                                                              mgr Jacek Lelek