Zarządzenie Nr 312/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:55
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 

                                      ZARZĄDZENIE NR 312/2012

                                      Burmistrza Starego Sącza
                                     z dnia 12 grudnia 2012 roku

 
w sprawie wyrażenia zgody na umiejscowienie baneru reklamowego na
terenie składowiska odpadów komunalnych w Starym Sączu
 
Na podstawie art. 30. ust..~.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samordzie gminnym (tekstjednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z
późno zm.) zarządza się co następuje:
 
                                             § 1.    
Wyraźam zgodę na umiejscowienie na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Starym Sączu dz. Nr 2493/26 baneru reklamowego dla
firmy Merkury Market Sp. z O. O. S.K.A. ul. Czajkowskiego 51, 38-400
Kr
osno.
 
                                             § 2.
Szczegółowe warunki okrlone zostaną w umowie najmu.
 
                                             § 3.
Wykonanie zardzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu
G
ospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
 
                                             § 4.
Zardzenie wchodzi w źycie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

mgr  Jacek Lelek