Zarządzenie Nr 303/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 303/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 05.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
N a podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz
. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t
.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn
.:
"Zakup paliw silnikowych oraz akcesoriów samochodowych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz Urzędu Miejskiego w Starym Sączu"

powołuję Komisję Przetargową w składzie:
1. Daniel Śmierciak- Przewodnizący
2.' Wiesław Sasak- Sekretarz
3. Joanna Orłowska- Członek
 
                       
§2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 14.12.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek