Zarządzenie Nr 296/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 296/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 listopada 2012 r.
 
w sprawie: oddania w najem budynku Klubu "OMEN" dla Pani Patrycji Macheta zam. Nowy Sącz
ul
. Korzeniowskiego 10/54
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.) i art. 25 ust.l , art. 35 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje:
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w najem budynek Klubu "OMEN" o pow. użytkowej 103,71 m2 położony
w Starym Sączu Rynek 22 na dz.ew. Nr 1242/2 obj. KW Nr 14754 dla Pani Patrycji Macheta zam.
Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/54 z przeznaczeniem na prowadzenie Studia Tańca
Artystycznego
"Etiuda" dwa razy w tygodniu tj. poniedziałki i wtorki w godz. od. 15.00 do 20.00
Umowa najmu zostaje zawarta na okres 3 lat od dnia 01
.08.2012 r. do dnia 31.07.2015 r.
 
&.2.
 
1.Czynsz za najem przedmiotu umowy ustala się w wysokości - 500 zł miesięcznie brutto.
2 Pozostałe zasady najmu przedmiotowego budynku zostaną określone w umowie
.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu.
 
&.4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2012 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek