Zarządzenie Nr 297/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:43
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 

Zarządzenie Nr 297/2012  

 

 
                                                                                                              Burmistrza Starego Sącza
                                                                                                               z dnia 28
listopada 2012 r.
 

 

 

w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów komunalnych do składowania na gminnym składowisku odpadów "Piaski" w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samordzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z § 1 uchwały Nr XXXj314j2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Starego Sącza uprawnienia do ustala-
nia wysokości oat za przyjmowanie odpaw na składowisko w Starym
S
ączu zardza się, co naspuje:
§ 1 .
Ustala się cenę za przyjęcie 1 Mg odpadów komunalnych do
un
ieszkodliwiania na składowisku "Piaski" w Starym Sączu, na którą
składają się łącznie następujące kwoty:
 

  

a)    kwota 159,00 zł + należny podatek VAT,
b)     kwota opłaty za korzystanie ze środowiska, ustalona w trybie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)
§ 2 .
 
Wykonanie niniejszego zardzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek