Zarządzenie Nr 287/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 287/2012
Burmistrza Starego Sączą
z dnia .23.11.2012
 
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 162/2012 z dnia 30.07.2012 r.
 
Działając na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 z póź. zm.) i art. 25 ust.1 , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia, 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) zarządzam co następuje:
 
§.l.
 
W Zarządzeniu nr 162/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30.07.2012 r. w sprawie: oddanie
w uż
yczenie nieruchomości dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
do §
.l.dodaje się pkt 61- 64 w brzmieniu:
- " 61. Plac zabaw w Moszczenicy Niżnej ,
- 62. Budynek administracyjny przy Kamieniołomie w Barcicach,
- 63. Budynek stanicy wędkarskiej Stawy Stary Sącz,
- 64. Kiosk drewniany Stawy Stary Sącz".
 
§.2.
 
Pozostałe postanowienia Zarządzeniq nioe ulegajązmianie.
 
§.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu
.
 
§.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2012 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek