Zarządzenie Nr 286/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:30
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 286/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 22.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142
, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publiczn
ych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn
.:
"Zagospodarowanie i przebudowa Placu Targowego w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon"

 powołuję Komisję Przetargową w składzie:
1.      Bonifacy Wolak- Przewodniczący
2.       Wiesław Sasak- Sekretarz
3. .Magdalena Orłowska - Członek
4
. Elżbieta Puch-Członek
 

                       
§2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 14.12.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek