Zarządzenie Nr 285/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:28
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 285/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 20 listopada 2012 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t
.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651), § 3 ust. 1 § 8 ust. 1 i 2
rozporządzenia Rady Ministrów
{dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz
. U. z 2004 r. Nr 207
poz. 2108)
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
 
Powołuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej
numerem działki 4251/5 pow. 1,3104 ha położonej w Starym Sączu objętej Księgą
Wieczystą Nr NS 1 S/00067044/0,
w składzie:
1.            Jolanta Wąsik - przewodniczący
2.            Jan Migacz - członek
3.            Maria Sadowska - członek
4.            Agnieszka Baluszyńska - członek
5.            Wiesław Sasak - członek
 
§2
 
1.      W celu przeprowadzenia przetargu Przewodniczący powiadamia członków Komisji
o terminie rozpoczęcia przetargu.
2.      Dla ważności przeprowadzenia przetargu wymagana jest obecność Przewodniczącego
Komisji oraz co najmniej trzech członków Komisji
.
3.      Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
4.      Zobowiązuje Komisje przetargową do przeprowadzania przetargu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek